Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: "Regulamin") ustanowiony jest przez Praim Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, stosownie do wymogu określonego a art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. – dalej: "ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną").
Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego www.finmarket.pl (dalej: "serwis internetowy"), warunki zawierania i rozwiązywania Umów ubezpieczenia, umów pożyczek krótkoterminowych i umów kredytowych oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Niniejszy Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego. Udostępnienie Regulaminu następuje w sposób umożliwiający każdemu i w dowolnym czasie jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i wydrukowanie.
Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego, każdy użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowania, a następnie również przestrzegania jego postanowień. Poprzez akceptację Regulaminu i korzystanie z usług świadczonych przez serwis internetowy, użytkownik akceptuje sposób zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz fakt przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w tym do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się właściwe przepisy: ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej "Kodeks cywilny), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. – dalej: "ustawa o ochronie danych osobowych"), ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm. – dalej: "ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów"), ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. z 2002r., Nr 126, poz. 1068 z późn. zm. – dalej: "ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną"), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003r., Nr 124, poz. 1154 z późn. zm. – dalej: "ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym"), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm. – dalej: "ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych"), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003r., Nr 123, poz. 1151 z późn. zm. – dalej: " ustawa o działalności ubezpieczeniowej") oraz innych, powszechnie obowiązujących aktów normatywnych.

§ 2

DEFINICJE POJĘĆ

O ile wprost nie wynika co innego z postanowień niniejszego Regulaminu, pojęciom w nim użytym nadaje się poniżesz znaczenie:

Spółka - Praim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365335, NIP: 5213579682, REGON: 142587624, będącą agentem ubezpieczeniowym, działającym na rzecz więcej niż jednego Towarzystwa ubezpieczeniowego (multiagencja ubezpieczeniowa), na podstawie odrębnych umów zawartych z Towarzystwami ubezpieczeniowymi;
Serwis internetowy - dostępna pod adresem www.finmarket.pl platforma informatyczno internetowa, umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do usług świadczonych przez Spółkę, a mających na celu zawieranie Umów ubezpieczenia oraz zawartych na niej dokumentów i narzędzi, a także zawierająca pliki graficzne, skrypty oraz informacje udostępnianych przez Spółkę lub jej handlowych partnerów;
Call Center - serwis telefoniczny prowadzony przez Spółkę pod numerem telefonu: 22-100-31-00
Konsultant Call Center - pracownik Spółki obsługujący Call Center, posiadający status osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne;
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych spółkę za pośrednictwem Serwisu internetowego, w szczególności poszukująca za jego pośrednictwem ochrony ubezpieczeniowej;
Formularz - formularz udostępniany w Serwisie internetowym, do którego Użytkownik wprowadza dane wymagane do dokonania kalkulacji wysokości składki ubezpieczeniowej;
Adres poczty elektronicznej - adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika;
Usługa - usługa świadczona przez Spółkę droga elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, bez jednoczesnej obecności stron;
Kalkulacja - wyliczenie składki ubezpieczeniowej, dokonane na podstawie danych podanych przez Użytkownika;
Czynności agencyjne - czynności wykonywane przez pracowników Spółki w imieniu Towarzystwa ubezpieczeniowego, polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego Towarzystwem ubezpieczeniowym;
Oferta - indywidualna oferta ubezpieczeniowa określonego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, przygotowana na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika i skierowana do tego Użytkownika;
Umowa ubezpieczenia - umowa zawierana pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem Ubezpieczeniowym, na podstawie której Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia, a Ubezpieczający zobowiązuje się uiszczać należne składki ubezpieczenia;
Umowa pożyczki - umowa pożyczki zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą a Użytkownikiem, przy zawarciu której pośredniczyła Spółka Praim sp. z o.o.;
Polisa - dokument, potwierdzający zawarcie ochrony ubezpieczeniowej
Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) - ogólne warunki ubezpieczenia, dostarczane Użytkownikowi przez właściwe Towarzystwo ubezpieczeniowe za pośrednictwem Serwisu internetowego;
Ogólne warunki kredytu (OWK) - ogólne warunki kredytu, dostarczane Użytkownikowi przez właściwy bank za pośrednictwem Serwisu internetowego;
Pożyczkobiorca - Użytkownik, który zawarł umowę pożyczki krótkoterminowej z Regita sp. z o.o.;
Towarzystwo Ubezpieczeniowe - podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową (zakład ubezpieczeń) stosownie do właściwych przepisów prawa, a którego Oferta prezentowana jest za pośrednictwem Serwisu internetowego;
Bank - podmiot prowadzący działalność bankową stosownie do właściwych przepisów prawa, a którego Oferta prezentowana jest za pośrednictwem Serwisu internetowego;
Kredytobiorca - Użytkownik, który zawarł Umowę kredytu z Bankiem;
Ubezpieczający - Użytkownik, który zawarł Umowę ubezpieczenia z Towarzystwem ubezpieczeniowym;
Ubezpieczony - osoba będąca beneficjentem z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia;
Składka ubezpieczeniowa - odpłatność świadczona przez Ubezpieczającego na rzecz Towarzystwa ubezpieczeniowego, a wynikająca z tytułu Umowy ubezpieczenia;
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu internetowego;
Polityka prywatności - dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywanie i ochronę informacji, funkcje i cel stosowanego oprogramowania oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi;
PayU - system płatności online świadczony przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000274399, za pośrednictwem którego dokonywane będą płatności za składki ubezpieczeniowe;

Dotpay - system płatności online świadczony przez Dotpay S.A. za pośrednictwem którego dokonywane będą rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem za składki ubezpieczeniowe;
Operator płatności - PayU S.A. lub Dotpay S.A.

§ 3

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SPÓŁKĘ

Spółka świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
Główna funkcją Serwisu internetowego jest umożliwienie użytkownikowi dostępu do świadczonych Usług i Ofert, a zmierzających do zwarcia przez Użytkownika Umowy ubezpieczeniowej.
Usługi świadczone przez Spółkę z wykorzystaniem Serwisu internetowego, świadczone są 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu, zaś w przypadku Call Center w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze.
Koszty połączenia z Call Center ponosi Użytkownik. Opłata zgodna jest z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
Serwis internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
W celu skorzystania z Usług świadczonych przez Spółkę, Użytkownik powinien spełniać łącznie następujące warunki:
posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do sieci Internet;
korzystać z przeglądarki internetowej, która umożliwia prawidłowe wyświetlenie Serwisu internetowego;
posiadać adres poczty elektronicznej;
wypełnić formularz udostępniony w Serwisie internetowym, zawierający dane niezbędne dla dokonania kalkulacji dla sporządzenia propozycji Oferty.
Spółka nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu internetowego w przypadku korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w niniejszym Regulaminie.
W działaniu Serwisu internetowego oraz Call Center mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności naprawy sprzętu elektronicznego, konserwacji systemów informatycznych lub systemów obsługujących Call Center, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, jak też przerwy techniczne związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
Użytkownik oświadcza, że za wystarczające uznaje przekazanie mu informacji o Serwisie internetowym wskazane w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, poprzez umieszczenie tych informacji w Regulaminie oraz Serwisie internetowym w trakcie świadczenia Usług.

§ 4

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego równoznaczne jest z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu oraz z zawarciem ze Spółką umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną upoważnia Spółkę do przekazania danych Użytkownika do Towarzystw ubezpieczeniowych, których usługi są prezentowane w Serwisie internetowym.
Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, poprzez opuszczenie Serwisu internetowego, co skutkuje rozwiązaniem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z chwila opuszczenie Serwisu internetowego przez Użytkownika, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym przedmiocie. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

§ 5

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ORAZ ZAPŁATA SKŁADKI

Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z OWU dostarczonymi przez Towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym Użytkownik zawiera Umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu internetowego.
Użytkownik oświadcza, że znane są mu powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń.
Użytkownik za pośrednictwem Serwisu internetowego wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę ubezpieczenia.
Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza zamieszczonego w Serwisie internetowym, jak też zaakceptowanie OWU oraz wysokości składki ubezpieczeniowej.
W przypadku przekierowania Użytkownika bezpośrednio na stronę danego Towarzystwa ubezpieczeń, oferującego wybrany przez Użytkownika produkt ubezpieczeniowy, Użytkownik otrzyma informacje o sposobie zawarcia Umowy ubezpieczenia na stronie danego Towarzystwa ubezpieczeniowego.
Spółka poprzez Serwis internetowy udostępnia Użytkownikom kalkulator ubezpieczeń wybranych Towarzystw ubezpieczeniowych. Użytkownik ma możliwość dokonania obliczenia składki ubezpieczeniowej oraz dokonania wyboru produktu właściwego Towarzystwa ubezpieczeniowego, przy czym wynik dokonanej kalkulacji nie stanowi oferty określonej w Kodeksie cywilnego. Ofertę składa i potwierdza Konsultant Call Center lub pracownik właściwego Towarzystwa ubezpieczeniowego.
Zgodnie z wymogami danego Towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Użytkownik zawiera Umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu internetowego, Użytkownik podaje swoje dane osobowe i teleadresowe oraz inne informacja wymagane przez Towarzystwo ubezpieczeniowe dla celów dokonania kalkulacji składki ubezpieczeniowej.
Użytkownik w celu przekazania danych osób trzecich Spółce lub Towarzystwu ubezpieczeniowemu, winien uzyskać na to ich zgodę.
Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje po wyliczeniu kalkulacji wysokości składki ubezpieczeniowej poprzez wybór przez Użytkownika opcji "Kup teraz" znajdującego się w Serwisie internetowym oraz po opłacenie składki ubezpieczeniowej. W przypadku usług Call Center, na wniosek Użytkownika powyższe oświadczenia są składane przez Konsultanta Call Center działającego w imieniu Użytkownika.
Użytkownik może dokonać płatności składki ubezpieczeniowej z tytułu zawarcia danej Umowy ubezpieczenia: Kartą kredytową, przelewem internetowym lub kontem PayU / Dotpay.
W zależności od procedur danego Towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Użytkownik zawiera Umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu internetowego, Użytkownik może zostać zobowiązany, przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia dokumentów potwierdzających podane przez niego dane.
Po zawarciu Umowy ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje Polisę, potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia. Klient otrzymuje najpierw kopie polisy na podany adres e-mail, następnie oryginał polisy wysyłany jest kurierem pocztą lub możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie Spółki.
Po zawarciu Umowy ubezpieczenia oraz opłaceniu składki ubezpieczeniowej Użytkownik otrzyma wysłaną na e-mail oraz przesyłką pocztową albo kurierską (zależne od wskazań preferencji Użytkownika) polisę ubezpieczeniową, która potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczający może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje jednak w przypadku umów ubezpieczenia zawartych na okres krótszy niż trzydzieści dni.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia.

§ 6

ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

Przed zawarciem Umowy pożyczki Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami umowy oraz ubezpieczenia dostarczonymi przez REGITA sp. z o.o., z którym Użytkownik zawiera Umowę pożyczki krótkoterminowej za pośrednictwem Serwisu internetowego.
Użytkownik oświadcza, że znane są mu powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń.
Użytkownik za pośrednictwem Serwisu internetowego wskazuje wysokość wnioskowanej pożyczki.
Warunkiem zawarcia Umowy pożyczki krótkoterminowej jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza zamieszczonego w Serwisie internetowym, jak też zaakceptowanie warunków umowy oraz pomyślne zakończenie weryfikacji wniosku klienta.
Ofertę składa i potwierdza Konsultant Call Center.
Zgodnie z wymogami Regita sp. z o.o, z którym Użytkownik zawiera Umowę pożyczki krótkoterminowej za pośrednictwem Serwisu internetowego, Użytkownik podaje swoje dane osobowe i teleadresowe oraz inne informacja wymagane przez spółkę dla celów dokonania weryfikacji wniosku dłużnika, w tym skierowaniu zapytań do rejestrów dłużników, tj. Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitora S.A., Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
Użytkownik w celu przekazania danych osób trzecich Spółce lub Towarzystwu ubezpieczeniowemu, winien uzyskać na to ich zgodę.
Po pomyślnym zakończeniu weryfikacji Użytkownik otrzymuje wnioskowana kwotę pożyczki na nr rachunku bankowego wskazany przez Użytkownika. Pocztą, na adres wskazany w formularzu wysyłana jest mu umowa pożyczki w dwóch egzemplarzach z koperta zwrotna, w której należy przesłać podpisany egzemplarz umowy na adres spółki.
Użytkownik może odstąpić od Umowy pożyczki zgodnie z art. 16c ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Pożyczkobiorca może każdorazowo bez podania przyczyny odstąpić od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Termin do odstąpienia liczy się od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki na rachunku bankowym.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy pożyczki krótkoterminowej zastosowanie mają postanowienia umowy pożyczki.

§7

ZAWARCIE UMOWY KREDYTU

Przed zawarciem Umowy kredytu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z OWK dostarczonymi przez Bank, z którym Użytkownik zawiera Umowę kredytu za pośrednictwem Serwisu internetowego.
Użytkownik oświadcza, że znane są mu powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące kredytu.
Użytkownik za pośrednictwem Serwisu internetowego wypełnienia formularz zamieszczony w Serwisie internetowym, za pomocą, którego zamawia ofertę kredytową;
W przypadku usług Call Center, na wniosek Użytkownika powyższe oświadczenia są składane przez Konsultanta Call Center działającego w imieniu Użytkownika;
Po otrzymaniu zamówienia oferty kredytowej z Użytkownikiem skontaktuje się pracownik banku celem omówienia szczegółów umowy kredytu.
W zależności od procedur danego Banku, z którym Użytkownik zawiera Umowę kredytu za pośrednictwem Serwisu internetowego, Użytkownik może zostać zobowiązany, przed zawarciem Umowy kredytu, do przedstawienia dokumentów potwierdzających podane przez niego dane.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWK, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia.

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie dane osobowe odbywa się w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Użytkownik podając dane osobowe (swoje lub osoby trzeciej), wyraża zgodę oraz potwierdza zgodę osoby trzeciej na ich przechowywanie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym dla czynności zmierzających do zawarcia Umowy ubezpieczenia, umowy pożyczki krótkoterminowej lub umowy kredytu, jak również następnie dla celów wykonania już zawartej tejże umowy.
Spółka przetwarza i przekazuje dane osobowe do właściwego Towarzystwa ubezpieczeniowego, Banku, Regita sp. z o.o., operatora płatności na podstawie zawartych z Towarzystwami ubezpieczeniowymi, bankami, Regita sp. z o.o. i operatorami płatności umów pośrednictwa (agencyjnych).
Administratorem danych osobowych Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, Pożyczkodawcy, Kredytodawcy przetwarzanych w ramach świadczenia Usługi jest właściwe Towarzystwo ubezpieczeń, Bank, Regita sp. z o.o. lub operator płatności, które powierzyło przetwarzanie danych Spółce na zasadach określonych w umowach zawartych pomiędzy: Towarzystwem ubezpieczeniowym a Spółką, Bankiem a Spółką, Regita sp. z o.o., operatorem płatności a Spółką oraz wyłącznie w celu wykonania tychże umów. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Spółka.
Użytkownik, Ubezpieczający i Ubezpieczony, Pożyczkobiorca i Pożyczkodawca, Kredytobiorca i Bank w każdej chwili uprawnieni są do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzanych swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz aktualizacji.

§ 9

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jeżeli Usługa Serwisu wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularza Serwisu internetowego (w szczególności poprzez podanie błędnych lub nieprawdziwych danych) przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza Serwisu internetowego, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu internetowego z przyczyn od niej niezależnych.
Spółka posiada prawo do zawieszenia dostęp do Serwisu internetowego, gdy jest to konieczne do usunięcia stwierdzonych zagrożeń lub nieprawidłowości, czy też z innych przyczyn niezależnych od Spółki oraz na czas dla tego niezbędny. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu internetowego.
Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu internetowego przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Spółka posiada względem Użytkownika roszczenie odszkodowawcze.
W przypadku dostarczenia przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w wyniku czego Spółka poniesie szkodę, bądź osoby trzecie wystąpią wobec Spółki z roszczeniami odszkodowawczymi, Spółka będzie uprawniona do wystąpieniem wobec Użytkownika z roszczeniami odszkodowawczymi.
Spółka udostępnia w Serwisie internetowym łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z nich, Użytkownik opuszcza strony Serwisu internetowego i czyni to na własną odpowiedzialność. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich i nie odpowiada za skutki ich użycia.
Spółka oświadcza, że Serwis internetowy zawiera treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe, grafiki oraz inne dobra niematerialne, będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej i autorskiej. Dokonany w Serwisie internetowym wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

§ 10

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Użytkownik posiada prawo składania reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług.
Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: info@finmarket.pl, bądź też na adres siedziby Spółki.
Przedmiotem reklamacji może być wyłącznie naruszenie postanowień Regulaminu przez Spółkę. Przedmiotu reklamacji nie stanowią w szczególności treści dokumentów udostępnione przez Zakładu ubezpieczeniowe, nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarek internetowych, opóźnienie w realizacji elektronicznych przelewów lub inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
Reklamacja winna być złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od stwierdzenia nieprawidłowości.
Prawidłowo złożona reklamacja zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika, osobie składającej reklamację (jeżeli nie jest Użytkownikiem) z oznaczeniem jej imienia (imion), nazwiska, adresu e-mail i adresu pocztowego oraz opis problemu, będącego podstawą reklamacji, jak również postulowany sposób jej załatwienia.
Spółka rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacji nie może być rozpoznana, Spółka informuje o tym osobę składającą reklamację wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu jej rozpoznania.
Odpowiedź w przedmiocie rozpoznania reklamacji wysyłana jest drogą elektroniczną, na wskazany przez osobę ją składającą adres e-mail.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu lub w związku ze świadczonymi usługami jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Spółki.
W przypadku Umów ubezpieczenia, umów pożyczek krótkoterminowych oraz umów kredytowych zawartych za pośrednictwem Serwisu internetowego, Użytkownikom, będącym Konsumentami, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów.
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana Regulaminu nastąpić może w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie stosownej informacji w Serwisie internetowym.